• عنوان پروژه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
  • کارفرما: دانشگاه عالمه طباطبایی
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور شمسه
  • مشخصات: مساحت: 14100 مترمربع- تعداد طبقات: 4طبقه -نوع اسکلت :اسکلت فلزی