FA | EN | AR

انبوه سازی و بلند مرتبه سازی

در بسیاری از موارد بیش از افزایش جمعیت بوده است. یكی از پدیده هایی که شهرهای امروز جهان و به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه اند، بلند مرتبه سازی است. ایده بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمین های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گردید. رشد شتابان جمعیت شهری و به تبع آن نیاز به مسكن از یک سو و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها برای استفاده بهینه از زمین های شهری و رفع مشكالت و معضلات سیما، فضا، مسائل زیست محیطی و از سوی دیگر، بلند مرتبه سازی و الگوی شهر فشرده را در راستای توسعه پایدار شهری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مطرح کرده است. لذا در راستای حل مسائل امروزی و آینده شهر، راهبرد شهر فشرده و پروژه های بلند مرتبه سازی می تواند محور توسعه آتی شهرها قرار گیرد..
شرکت ساختمانی و تاسیسات ساتراپ طی حدود سه دهه حضور حرفه ای خود در عرصه سازندگی با بهره گیری از دانش متخصصان با تجربه و مجرب و بهره مندی از توان تجهیزاتی و لجستیکی با برآوردن الزامات و انتظارات کارفرمایان پروژه های مختلف را در مناطق مختلف کشور با بالاترین کیفیت، سرعت بالا و در شرایط ایمن به اتمام رسانیده و بر این اساس جایگاه مناسبی را در حوزه فعالان صنعت ساختمان کسب نموده است.