• عنوان پروژه: برج مسکونی نگین شیان
  • کارفرما: صندوق سرمایه گذاری مسکن (ساهف)
  • مشاور: دفتر فنی صندوق سرمایه گذاری مسکن
  • مشخصات: مساحت: 6535 مترمربع- تعداد طبقات: 9 بلوک- نوع اسکلت : اسکلت فلزی