• عنوان پروژه: ساختمان تامین اجتماعی قزوین
  • کارفرما: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
  • مشاور: مهندسان مشاور خانه سازی ایران
  • مشخصات: مساحت: 6250 مترمربع- تعداد طبقات:5 طبقه- نوع اسکلت : اسکلت بتنی