FA | EN | AR

صدور خدمات فنی مهندسی

امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کـشورها و تحکـیم روابـط اقتـصادی آنهـا یافتـه اسـت. خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشورهاست، با گسترش تکنولوژی و همینطور فناوری اطلاعات ، در بعضی نقاط دنیا بستر بسیار مناسب و مطلوبی جهت وارد و صادر کردن خدمات مهندسی به وجود آورده است و از این طریق کشورهای توسعه یافته قادر خواهند بود باعث رشد چشمگیر اقتصادشان گردند.
شرکت ساتراپ با توانایی برقراری ارتباطات مؤثر با کشورهای همسایه و داشتن تخصص و زیرساخت های فناوری خوب و مطلوب در این موضوع، در حال حرکت به سوی صادرات خدمات فنی مهندسی در زمینه های طراحی، مدیریت و همچنین اجرا کردن پروژه های عمرانی به کمک فن و تخصص مهندسان مجرب خود می باشد.
امید است بتوانیم با ورود به بازارهای جهانی و ارتباط عمیق و مؤثر با کشورها، گام بلندی در زمینه گسترش صادرات خدمات مهندسی برداشته و موجبات رونق تجارت و اقتصاد خود و کشور عزیزمان را فراهم آوریم.