• عنوان پروژه: کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی
  • کارفرما: دانشگاه عالمه طباطبایی
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور شمسه
  • مشخصات: مساحت: 19500 مترمربع- تعداد طبقات: 6 طبقه- نوع اسکلت : فلزی وبتنی