• عنوان پروژه: ساختمان شعبه یک تامین اجتماعی رشت
  • کارفرما: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
  • مشاور: مهندسان مشاور خانه سازی ایران
  • مشخصات: مساحت: 6700 مترمربع- تعداد طبقات: 4طبقه- نوع اسکلت : اسکلت بتنی