• عنوان پروژه: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
  • کارفرما: دانشگاه عالمه طباطبایی
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور پی خاک بوم
  • مشخصات: مساحت: 23600 مترمربع- تعداد طبقات: 6 طبقه- نوع اسکلت :اسکلت فلزی