• عنوان پروژه: ساختمان ستاد مرکزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور
  • کارفرما: سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور
  • مشاور: مهندسین مشاور پی خاک بوم
  • مشخصات: مساحت: 24000 مترمربع- تعداد طبقات: 10طبقه- نوع اسکلت : اسکلت بتنی