FA | EN | AR

خدمات برون مرزی

ساتراپ با تلاشی پیگیر برای خدمت رسانی و با رعایت ارزش های جهانی مانند کیفیت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست به جایگاهی شایسته در میان شرکت های معتبر پیمانکاری رسیده و در فضای جهانی بر روی پروژه های فرا سرزمینی فعالیت می نماید. امور بین الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی ساتراپ در محل دفتر مرکزی و در مجاورت دفتر  مدیر عامل شرکت دایر و فعال است.